Miljöpolicy

GRAFT är utvecklat av den internationella producenten Polyseam. För oss har fokus på miljö varit viktigt från första stund. Vi vet att våra aktiviteter påverkar miljön och jobbar därför kontinuerligt med att minimera miljlöpåverkan från vår tillverkning på alla sätt vi kan.

ISO 14001 CERTIFIERAD PRODUKTION

Vår fabrik var den första kemiska fabriken i Storbritannien att bli certifierad enligt ISO 14001. Vi har sedan certifieringen 2011 använt detta ramverk som miljöledningssystem.

Ramverket vägleder oss i hur vi kan reducera och hantera vår miljöpåverkan, samt hjälper oss att uppnå en hållbar framtid genom hur vi förvaltar, förvärvar, lagrar, utvecklar och producerar. Samtidigt kräver ramverket att vi ständigt arbetar med att förbättra och verka mer hållbart. Det ger oss verkliga fördelar i förhållande till våra kunder, distributörer, vårt lokalsamhälle och intressenter. Vi förväntar oss också att alla vi arbetar med kommer att tillämpa liknande miljöstandarder.


STRÖM FRÅN FÖRNYBARA KÄLLOR

Vår Fabrik drivs av ström från 100% förnybara källor. De installerade solcellespanelerna på taket (som utgör 7000 m2 av taket) har varit i drift sedan oktober 2017 och försörjer både lager och produktion med ström.

Resterande energibehov för vår produktion levereras av Havenpower och baseras på 100 % förnybara biomassakällor. För att ytterligare minska vår elförbrukning använder vi oss av rörelsedetektorer för all belysning i vår produktion och på våra kontor.


VÅRA GRÖNA MÅL

Kontinuerligt förbättra verksamhetens miljöprestationer.
Sträva efter att anta de högsta tillgängliga miljöstandarderna i alla verksamhetsländer.
Minimera förbrukning av alla material, förnödenheter, energi och transporter.
Använda förnybara eller återvinningsbara material och komponenter så långt det är möjligt.
Förhindra föroreningar som produceras i alla delar av verksamheten och sträva efter "föroreningsfria" processer.
Mäta produktionens påverkan på miljön och sätta upp mål för ständiga förbättringar.
Förvänta oss liknande miljöstandarder från alla externa parter involverade i vår verksamhet – leverantörer och entreprenörer.
Hjälpa våra kunder att använda Polyseams produkter och tjänster på ett miljövänligt sätt.
Hålla regelbunden kontakt med lokala myndigheter.
Inkludera miljöhänsyn i alla investeringsbeslut.
Bidra till att utveckla ekonomiskt hållbara lösningar på miljöproblem i branschen.

Vi producerar för framtiden

Produkterna vi producerar är lösningsmeldelsfria och vattenbaserade med innovativa funktioner som tar hänsyn till användare, miljö och våra anställda under produktionsprocessen. Folier används när det är möjligt för att reducera avfallet som…

Avfall

Allt avfall separeras och sorteras. Återanvändning och återvinning tillämpas då det är möjligt.
I samarbete med de lokala vattenmyndigheterna i England har vi implementerat processer för att minska utsläppen av avloppsvatten…

Transport

Alla våra medarbetare som är kvalificerade för tjänstebilar förses med elbilar (eller elhybrider där elbilar inte är möjliga). Vi uppmuntrar alltid våra anställda till att samköra, cykla (el-cyklar), gå eller använda kollektivtrafik.

"Levande vägg"

Vår ”levande vägg” på fabriken främjar hälsa och fungerar som ett filter för de anställdas CO2. Receptionsområdet är inte bara inbjudande, utan filtrerar även bort gifter, förbättrar luftkvaliteten och bibehåller temperatur, luftfuktighet samt absorberar ljud.

Kalkylator